Previous Lecture Complete and Continue  

  आपल्या गोठ्यामध्ये जनावरांची संख्या किती असावी