Previous Lecture Complete and Continue  

  दगडी झालेल्या जनावरांची कोणती काळजी घेतली पाहिजे