Previous Lecture Complete and Continue  

  उपकरणे स्वच्छ करुन दूधातील बँक्टेरीयांची संख्या कशी कमी करावी ?