Previous Lesson Complete and Continue  

  हायड्रोपोनिक्सचे यूनिट सुरू करण्यासाठी कोणत्या गोष्ठींची आवश्यकता आहे ?