Previous Lesson Complete and Continue  

  आपल्या गोठयामध्ये आपण माइक्रोवेव्हचा वापर करुन ड्राय मँटर कसा मोजू शकतो ?