Previous Lesson Complete and Continue  

  गाई विकत घेण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींचे निरीक्षण केले पाहिजे ?