Previous Lesson Complete and Continue  

  ब्रीड, क्रॉस ब्रीड व गाईंमध्ये ग्रेडिंग अप म्हणजे काय ?