Previous Lesson Complete and Continue  

  भारतामध्ये गाईच्या कोणकोणत्या जाती आहेत त्यांचे दूध उत्पादन किती आहे व त्यांचे उगमस्थान कोणते आहे ?