Previous Lecture Complete and Continue  

  जनावरांची खरेदी करताना नोंदी कशाप्रकारे कराव्यात ?