Previous Lesson Complete and Continue  

  जनावरांच्या जीवनचक्राचा पहिला टप्पा म्हणजे जन्मापासून ते त्यांचे दूध पिणे थांबवण्याचा टप्पा