Previous Lesson Complete and Continue  

  तुम्ही जनावरांना दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे दूध सोडविण्यापासून ते गाभण राहण्याच्या वयापर्यंत काय खाऊ घालावे?