Previous Lesson Complete and Continue  

  तुम्ही दुधाळ जनावरांना तिसऱ्या टप्प्यामध्ये म्हणजे ती दूध देऊ लागऱ्यावर काय खाऊ घालावे?