Previous Lesson Complete and Continue  

  दुधाळ जनावरांना दूध देण्याच्या मधल्या व शेवटच्या टप्प्यामध्ये किती पशुखाद्य व चारा द्यावा लागतो?