Previous Lesson Complete and Continue  

  जनावरांचा आहार आणि त्यांच्यासाठी लागणारी चारापिके निवडताना कोणते घटक अत्यंत महत्वाचे आहेत?