Previous Lesson Complete and Continue  

  वासरू जन्माला आल्याबरोबर त्याची लगेच कोणती काळजी घ्यावी?