Previous Lecture Complete and Continue  

  वासराचा वाडीचा दर आणि प्रथम विण्याची वेलची वय काय असावे ?