Previous Lecture Complete and Continue  

  न्युमोनिया म्हणजे काय व हा आजार वासरांमध्ये होण्याची कोणती कारणे आहेत ?