Previous Lesson Complete and Continue  

  वासरे आणि कालवडीचे वजनातील वाडीचा दर कसे ठेवाल ?