Previous Lecture Complete and Continue  

  संक्रमण कालावधीतील चांगल्या व्यवस्थापनाचे पुनरुत्पादन क्षमतेवर काय परिणाम होतात ?