Previous Lecture Complete and Continue  

  आटवलेल्या कालावधीमध्ये क्षार मिश्रण देताना घ्यायची काळजी