Previous Lecture Complete and Continue  

  ठरवलेले प्रजनन उद्दिष्ट (ब्रीडिंग गोल) साध्य कसे कराल ?