Previous Lecture Complete and Continue  

  वर्षाला एक वासरु मिळविण्यासाठी प्रथम आपल्या दुधाळ जनावराच्या प्रजनन मार्गाची माहिती करुन घ्यावी लागेल.