Previous Lecture Complete and Continue  

  क्षार आणि जीवनसत्वांची कमतरता जनावरांच्या सुपीकतेवर कसा परिणाम घडवते ?