Previous Lecture Complete and Continue  

  अंग बाहेर येणेचा आजार व त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे ?