Previous Lecture Complete and Continue  

  सायर डिरेक्टरी मध्ये दिलेल्या काही संज्ञांचा काय अर्थ आहे ?